Scripts

Rotació i preservació de fitxers
Login

filerotate reanomena un fitxer afegint‐li un índex 0. Abans, les versions indexades existents del fitxer augmenten en 1 el seu índex, aconseguint així una rotació entre diferents versions del fitxer. En cert mode s’assembla al programa logrotate, però és més simple i no retalla ni comprimeix els fitxers, simplement els reanomena. Pot ser útil per preservar un cert nombre de versions d’un fitxer, per exemple còpies de seguretat. Se li pot indicar el nombre màxim de còpies a mantenir.