Educació industrialista contra cooperació i diversitat

Bianka està realitzant un itinerari autènticament magnífic. Al seu article Operación de amígdalas comenta un altre brillant vídeo de la Royal Society of Arts que iŀlustra una conferència de Sir Ken Robinson on parla sobre com l’actual sistema educatiu està basat en una visió industrialista que diferencia entre gent adequada per als estudis o per al treball, els avorreix amb assignatures que no criden la seua atenció ni treballen les aptituds en què destaquen, i només diferencia la seua preparació per edats. M’ha recordat immediatament un passatge del llibre d’Eduard Punset El viaje a la felicidad on toca aquests aspectes en el context de l’educació en els valors de la cooperació:

El modelo educativo imperante consiste en encerrar en un espacio reducido a un grupo de niños de la misma edad, para que desarrollen exactamente las mismas aptitudes […]. Se trata de amoldarlos a un modelo concreto; no de una convivencia entre una variedad de personas de edades y aptitudes variadas, desarrollando caminos personales y colaborando entre sí para ayudarse mutuamente y como grupo. […]

Este modelo cerrado crea, inevitablemente, condiciones competitivas extremas. […] Todos sirven para lo mismo, llevan a cabo tareas idénticas; no aportan nada especifico al grupo, ni desarrollan sus cualidades personales, ni valoran las diferencias, ni se responsabilizan de su entorno, sus compañeros o su propio aprendizaje […]

Efectivament, no és només que el sistema educatiu tinga problemes estructurals o siga una màquina disciplinant, sinó que promou el desenvolupament d’un caràcter competitiu (en el pitjor sentit del terme) en detriment d’un caràcter cooperatiu que valore la diversitat i permeta a cadascú créixer i desenvolupar‐se en una comunitat pròpia on puga coŀlaborar amb els seus companys en igualtat… però una igualtat que no pot estar més lluny de la uniformitat que promou l’actual sistema educatiu.